BURGERLIJKE STAAT

De beveiligde geboorteakte, bekend als 12S, is verplicht voor het biometrisch paspoort. Het wordt opgesteld op basis van het register van de burgerlijke stand.

Personen die in Algerije zijn geboren en bij ons consulaat zijn ingeschreven, kunnen de geboorteakte 12S aanvragen door een e-mail te sturen naar het Algerijnse ministerie van Binnenlandse Zaken en Plaatselijk Bestuur op de volgende website: https://demande12s.interieur.gov.dz/Ar/default.aspx

12S-certificaten worden opgesteld en aan de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen toegezonden om aan de belanghebbenden te worden overhandigd.

Belanghebbenden kunnen de voortgang van de behandeling van verzoeken volgen via het tabblad     « suivi de la demande » (follow-up van het verzoek) op de startpagina van de site waar het verzoek is ingediend. Wanneer de boodschap «se rapprocher du consulat concerné pour récupérer le 12S» (wend u tot het betrokken consulaat om de 12S op te halen) wordt getoond, moeten zij zich met een Algerijns identiteitsdocument naar de dienst burgerlijke stand begeven om persoonlijk hun 12S en die van hun minderjarige kinderen (jonger dan 19 jaar) op te halen.

Iedere Algerijnse staatsburger die in het buitenland is gevestigd, kan tijdens zijn verblijf in Algerije het 12S aanvragen bij iedere gemeente van het land.

De volgende informatie is vereist om het verzoek in te dienen via de website van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Lokale Autoriteiten:

 • achternaam (meisjes- en echtelijke namen voor gehuwde vrouwen);
 • voornaam;
 • geboortedatum en -plaats (plaats/gemeente /wilaya);
 • nummer van de geboorteakte vermeld op de geboorteakte of in het ;
 • consulair registratienummer aan de binnenkant van de registratiekaart;
 • registratienummer van de vader of moeder voor minderjarige kinderen (onder de 19 jaar).

Personen die in ons consulaire district zijn geboren en daar verblijven en van wie de geboorteakte niet is uitgeschreven, moeten verplicht de transcriptieformaliteiten voor de uitschrijving vervullen bij de dienst voor burgerlijke stand op vertoon van:

 • twee (2) kopieën van de volledige originele geboorteakte (minder dan drie maanden geleden gedateerd);
 • het trouwboekje, of het nu Nederlands of Algerijns is of beide;
 • bewijs van Algerijnse nationaliteit (paspoort, nationale identiteitskaart of enig ander bewijsstuk (fotokopie + origineel)) van de betrokken persoon of van de vader of moeder indien de afschrift een minderjarig kind betreft (jonger dan 19 jaar).

Personen die in ons consulaire district zijn geboren en bij andere diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen zijn ingeschreven, dienen zich persoonlijk bij het consulaat aan te melden of per post (per aangetekende zending met ontvangstbevestiging) een aanvraag tot vestiging van 12S (zie sectie formulieren) vergezeld van:

 • twee (2) kopieën van de volledige originele geboorteakte (minder dan drie maanden geleden gedateerd);
 • een document waaruit de Algerijnse nationaliteit blijkt (paspoort, nationale identiteitskaart of enig ander bewijsstuk (fotokopie + origineel)) van de betrokken persoon of van de vader of moeder indien de transcriptie een minderjarig kind betreft (jonger dan 19 jaar).

Mensen die zijn geregistreerd bij ons consulaire district, geboren in andere landen, moeten hun 12S aanvragen bij de Algerijnse diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen die hun geboorteplaats dekken door zich daar persoonlijk aan te melden of door hen een verzoek tot oprichting van de 12S ( zie formulieren) vergezeld van:

 • twee (2) kopieën van de volledige originele geboorteakte (minder dan drie maanden geleden gedateerd);
 • Een document waaruit de Algerijnse nationaliteit blijkt (paspoort, nationale identiteitskaart of een andere ondersteunende fotokopie + origineel) van de betrokken persoon of van de vader of moeder als de transcriptie betrekking heeft op een minderjarig kind (jonger dan 19 jaar).

Belangrijk

De 12S geboorteaktes worden in het Arabisch afgegeven. Om fouten te voorkomen, wordt iedereen die de exacte spelling van de voor- en achternaam van de echtgenoot, de moeder en de voornaam van de vader niet kent, gevraagd om bij zijn aanvraag voor 12S geboorteakten in het Arabisch van laatstgenoemde bij te voegen. Geboorteakten waarvan de geldigheidsduur is verstreken en fotokopieën worden aanvaard, mits zij leesbaar zijn.

De per post aangevraagde 12S documenten worden opgesteld en ter afgifte toegezonden aan de betrokken personen, en aan de diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen die hun woonplaats dekken.

De uitgifte is gemaakt met het oog op:

 • een aanvraag;
 • een Algerijns identiteitsbewijs;
 • de volledige kopie van de huwelijksakte

Om uitvoerbaar te zijn door de consulaire diensten, moet elk vonnis inzake echtscheiding dat door een buitenlandse rechtbank is uitgesproken, door de bevoegde rechtbank in Algerije ten uitvoer worden gelegd.

Om het exequatur van een beslissing in burgerlijke zaken te verkrijgen, moet een van de ex-echtgenoten zich via een advocaat in Algerije wenden tot de rechter van de burgerlijke stand van de rechtbank van zijn geboorteplaats, indien hij in Algerije is geboren, of tot de rechtbank van Sidi M’Hamed in Algiers, indien hij in het buitenland is geboren.

De volgende documenten moeten, samen met hun vertaling in het Arabisch, bij de aanvraag worden gevoegd:

 • het originele (grote) afschrift van het vonnis;
 • het origineel van de akte van betekening van het vonnis;
 • de verklaring van geen bezwaar, geen beroep en geen cassatieberoep;

een kopie van de dagvaarding van de partij die op dat moment in gebreke is gebleven in geval van een veroordeling bij verstek.

Marginale vermeldingen op akten van de burgerlijke stand van Algerijnse staatsburgers die in Algerije zijn geboren

Elke wijziging van de burgerlijke staat of de gezinssituatie moet worden gemeld om te kunnen worden opgenomen in de akten van de burgerlijke stand.

Vermelding van huwelijk

De huwelijksvermeldingen die op de documenten van de burgerlijke stand van Algerijnse staatsburgers moeten worden vermeld, die in Algerije zijn geboren en in Nederland getrouwd zijn, worden door de gemeentehuizen die het huwelijk hebben voltrokken, rechtstreeks toegezonden aan de Algerijnse gemeenten waaronder de geboorteplaatsen van de betrokkenen ressorteren. De Algerijnse ambtenaar van de burgerlijke stand bevestigt de ontvangst van de kennisgeving, na de vermelding in de kantlijn van het proces-verbaal te hebben overgebracht naar het register.

Personen van wie de geboorteakte niet is bijgewerkt, worden uitgenodigd om contact op te nemen met het gemeentehuis van de plaats waar het huwelijk wordt voltrokken om de verzending van het bericht van huwelijksvermelding aan het gemeentehuis van de geboorteplaats te vragen.

Personen die in ons consulaire district in het huwelijk zijn getreden en wier burgerlijke stand in Algerije niet is bijgewerkt, wordt verzocht na te gaan of de kennisgeving van de huwelijksvoltrekking naar het gemeentehuis van de geboorteplaats in Algerije is gezonden.

Personen die in het buitenland zijn geboren en gehuwd en van wie de geboorteakte vóór het huwelijk is uitgeschreven, moeten de uitschrijving van de huwelijksakte aanvragen bij het Algerijnse consulaat dat territoriaal bevoegd is om de burgerlijke stand aan te passen bij het consulaat dat de geboorteakte heeft uitgeschreven.

Personen die in het buitenland zijn geboren en in Algerije zijn gehuwd en wier geboorteakte reeds is overgeschreven, moeten hun burgerlijke stand aanpassen door overlegging van een huwelijksakte of een afschrift van het trouwboek dat is afgegeven door het Algerijnse gemeentehuis waar het huwelijk werd gesloten.

Vermelding van echtscheiding/executoriale titel

Om door de consulaire diensten uitvoerbaar te zijn, moet elk vonnis inzake echtscheiding dat door een buitenlandse rechtbank is uitgesproken, door de bevoegde rechtbank in Algerije ten uitvoer worden gelegd.

Om het exequatur van een vonnis in burgerlijke zaken te verkrijgen, moeten personen die in Algerije of in het buitenland zijn geboren en die voor een buitenlandse rechtbank zijn gescheiden, zich wenden tot de rechter van de burgerlijke stand van de rechtbank van hun geboorteplaats, indien zij in Algerije zijn geboren, of tot de rechtbank van Sidi M’Hamed in Algiers, indien zij in het buitenland zijn geboren.

Zodra deze procedure is voltooid, zendt de rechtbank de kennisgeving van de vermelding van echtscheiding naar gelang van het geval naar het gemeentehuis van de geboorteplaats of naar de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging, die de burgerlijke stand van de betrokken personen bijwerkt.

De volgende documenten moeten, samen met hun vertaling in het Arabisch, bij een met de hand geschreven aanvraag worden gevoegd:

 • het origineel (de grote) en een fotokopie van de definitieve echtscheidingsbeschikking;
 • het origineel van de kennisgeving van de beslissing tot echtscheiding aan de tegenpartij (document dat gewoonlijk wordt verstrekt door degene die verantwoordelijk is voor de betekening van de beslissing);
 • een certificaat van geen verzet, geen hoger beroep en geen beroep in cassatie moet worden aangevraagd bij de griffie van de buitenlandse rechtbank dat de beslissing heeft gegeven;
 • Indien het huwelijk in het buitenland is voltrokken, is de huwelijksakte die is overgeschreven bij de bevoegde diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging verplicht;
 • een kopie van een Algerijns identiteitsbewijs.

Verklaring van celibaat, niet-huwelijk of niet-hertrouwen

De aanwezigheid van de betrokkene is verplicht. Hij dient met zich te hebben:

 • de registratiekaart;
 • de volledige kopie van de geboorteakte minder dan drie (03) maanden oud, afgegeven door de gemeente van geboorte, met alle randinformatie (geen voor alleenstaanden indien van toepassing, niet doorgestreept en niet overschreven) plus een fotokopie;
 • een Algerijns identiteitsbewijs (paspoort, consulaire kaart of Algerijnse nationale identiteitskaart) plus een fotokopie;
 • twee getuigen geregistreerd bij het consulaat, voorzien van hun registratiekaart of hun paspoort of Algerijnse nationale identiteitskaart.

Belangrijk

Dit document wordt afgegeven onder verantwoordelijkheid van de betrokken getuigen.

De aanwezigheid van de voogd en van het meisje is verplicht voor de opstelling van dit document.

Het wordt afgegeven op basis van het volgende document:

 • een Algerijns identiteitsbewijs van de voogd (paspoort, consulaire kaart, Algerijnse nationale identiteitskaart) plus een fotokopie;
 • identiteitsbewijs van het meisje (paspoort, consulaire kaart, Algerijnse nationale identiteitskaart) plus een fotokopie;
 • de geboorteakte van het meisje;
 • trouwboek;
 • een kopie van het Algerijnse identiteitsbewijs van de persoon die de wettelijke voogd zal vertegenwoordigen om de formaliteiten in verband met het huwelijk te vervullen.

Il s’agit de la certification de la conformité d’une photocopie au vu de l’original d’un document administratif .

Pièces à fournir :

 • Une pièce d’identité algérienne (Carte d’identité algérienne, passeport algérien, carte d’immatriculation consulaire).
 • Le document original.

Les copies du document à certifier + droits de timbres.

De aanwezigheid van de betrokkene is verplicht. Hij moet worden voorzien van :

 • de registratiekaart;
 • het trouwboek of een volledig afschrift van de geboorteakte.

Wanneer in een akte van de burgerlijke stand een schrijf-, transcriptie- of andere fout voorkomt, wordt in tegenwoordigheid van de betrokkene een akte van overeenstemming of een akte van individualiteit opgemaakt aan de hand van een :

 • het Algerijnse identiteitsbewijs van de betrokkene (paspoort, consulaire kaart of Algerijnse nationale identiteitskaart);
 • het volledige afschrift van de geboorteakte van de betrokkene, zonder doorhalingen of overschrijvingen.

De rectificatie van akten van de burgerlijke stand die zijn overgeschreven bij de Algerijnse consulaire diensten

De rectificatie van op het consulaat geregistreerde akten van de burgerlijke stand kan alleen worden uitgevoerd op bevel van de rechtbank van Sidi M’Hamed in Algiers, de enige Algerijnse rechtbank die bevoegd is om de betrokken akten te rectificeren (art. nr. 108 van ordonnantie 70-20 van 19-02-1970).

De benodigde documenten zijn als volgt:

 • een handgeschreven verzoek om rectificatie gericht aan de rechtbank van Sidi M’Hamed (Algiers);
 • een Algerijns identiteitsbewijs;
 • de getranscribeerde akte met de fout in het Arabisch;
 • de akte van de burgerlijke stand afgegeven door het gemeentehuis, vertaald in het Arabisch;
 • de huwelijksakte of het familiedossier van de ouders.

Belangrijk:

Het verzoek om rectificatie moet worden ingediend door de betrokkene zelf of door een door de diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging gemachtigde derde.

De transcriptie bestaat uit de registratie bij de afdeling burgerlijke stand van het consulaat, van akten van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk en overlijden) opgemaakt door de Nederlandse gemeentehuizen. Het is een verplichte voorafgaande stap om Algerijnse documenten te verkrijgen (consulaire kaart, paspoorten, CNI, 12 S …).

Alleen de akten van personen van wie de Algerijnse nationaliteit is vastgesteld, kunnen in de consulaire registers van de burgerlijke stand worden ingeschreven.

De transcriptie is gebaseerd op de plaats van geboorte, overlijden of huwelijk en niet op de woonplaats.

De geboorte registratie

Het wordt uitgevoerd op basis van :

 • twee (2) volledige kopieën van de geboorteakte (origineel, minder dan drie maanden oud);
 • het trouwboek;
 • een Algerijns identiteitsbewijs of nationaliteitsbewijs of, bij gebreke daarvan, de volledige kopie van de geboorteakte van de vader en grootvader die in Algerije geboren zijn (fotokopie + origineel);
 • in het geval van een minderjarige (diens aanwezigheid is niet vereist), een Algerijns identiteitsbewijs van een van de twee ouders.

Afschrift van de geboorteakten van kinderen na een wijziging van de burgerlijke staat van een of beide ouders.

De transcriptie van de geboorteakten van kinderen van wie één of beide ouders hun burgerlijke staat hebben gewijzigd ten gevolge van een naturalisatie, kan alleen geschieden op basis van een gerechtelijk bevel van de rechtbank van Sidi M’Hamed in Algiers.

Deze stap is noodzakelijk om onverenigbaarheid te voorkomen tussen de burgerlijke staat van het kind en die van de vader of moeder die in Algerije is geboren, en om te voorkomen dat een beroep moet worden gedaan op gerechtelijke procedures, met name voor de vaststelling van de akten van de burgerlijke stand en van de erfopvolging.

Huwelijks transcriptie

Het wordt uitgevoerd op basis van :

 • twee volledige kopieën van de (originele) huwelijksakte;
 • het familieboek;
 • een Algerijns identiteitsbewijs.

De transcriptie van de huwelijksakte tussen een Algerijns staatsburger en een niet-moslim is ontoelaatbaar, behalve in het geval van bekering van de echtgenoot tot het islamitische geloof. Het aanvraagdossier voor een afschrift moet het door de bevoegde religieuze autoriteit afgegeven bekeringscertificaat bevatten.

Indien de echtgenoot(e) staatsburger is van een land waar verschillende geloofsovertuigingen worden beleden, gelieve te voorzien van een document waaruit blijkt dat hij/zij moslim is (geboorteakte, identiteitsbewijs of reisdocument waarop zijn/haar geloof wordt vermeld).

Andere huwelijks transcriptie

De transcriptie van akten van huwelijken gesloten door buitenlandse kanselarijen en religieuze huwelijken geschiedt op basis van een transcriptieopdracht van de rechtbank van Sidi M’Hamed (Algiers).

Het overlijdensbericht

Het wordt uitgevoerd op basis van :

 • twee volledige kopieën van de overlijdensakte (originelen);
 • het familieboek;
 • een Algerijns identiteitsbewijs van de overledene en de aanvrager.

Dit document wordt alleen afgegeven aan personen die bij ons consulaat zijn geregistreerd.

Te verstrekken documenten:

 • een Algerijns identiteitsbewijs van de betrokkene (paspoort, consulaire kaart of Algerijnse nationale identiteitskaart);
 • een volledige kopie van de geboorteakte van de betrokkene;
 • de volledige kopie van de geboorteakte van de vader van de betrokkene;
 • de volledige kopie van de geboorteakte van de moeder van de betrokkene indien de vader een buitenlander is.

Belangrijk:

Het certificaat van nationaliteit is niet gelijkwaardig aan het nationaliteitsbewijs, dat alleen door een rechtbank in Algerije wordt afgegeven.