JURIDISCHE DOCUMENTEN

In Algerije ingeschreven en geboren staatsburgers en buitenlanders die in Algerije hebben verbleven, kunnen bij het consulaat het formulier strafregister nr. 03 aanvragen.

Het formulier is in het Arabisch. De aanvrager kan echter om een bulletin nr. 03 in het Frans verzoeken.

Het verzoek moet door de betrokkene zelf worden ingediend:

 • een Algerijns identiteitsbewijs;
 • een geboorteakte indien de aanvrager Algerijn van geboorte is;
 • elk document waaruit zijn identiteit en verblijf in Algerije blijken indien hij een buitenlander is.

De consulaire diensten zijn niet bevoegd om het certificaat van bekwaamheid (of echtheid) af te geven.

De opstelling van het getuigschrift van vakbekwaamheid behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Algerijnse autoriteit die het rijbewijs heeft afgegeven. De consulaire diensten sturen aanvragen alleen door naar de daïra’s en wilaya’s en zijn niet verantwoordelijk voor de soms zeer lange responstijden.

De aan onze diensten toegezonden getuigschriften van vakbekwaamheid worden onmiddellijk ter beschikking gesteld van de aanvragers, die zo spoedig mogelijk worden opgeroepen om ze persoonlijk af te halen. Het document mag niet aan een derde worden overhandigd.

Het getuigschrift van vakbekwaamheid kan worden verkregen op een verzoek dat, onder dekking van het consulaat, wordt gericht aan de daïra of de wilaya van de plaats van afgifte van het rijbewijs, vergezeld van het volgende dossier:

 • de consulaire registratiekaart;
 • een kopie van de kaart van legaal verblijf in Nederland;
 • een kopie van het rijbewijs in tweevoud;

De originelen van de twee documenten moeten door de staatsburger worden overgelegd bij het indienen van zijn aanvraag.

De taken van de Juridische Dienst bestaan uit :

 • Het verzenden van de verzoeken om strafregister nr. 03 en het bezorgen van dit document aan de belanghebbenden.
 • De verzending van aanvragen voor een bekwaamheidsbewijs naar de Algerijnse autoriteit die het rijbewijs in Algerije heeft afgegeven (daïra of wilaya).
 • De bescherming van staatsburgers in het kader van de bepalingen van presidentieel decreet nr. 02-407 van 26/11/2002 tot vaststelling van de toewijzing van de hoofden van consulaire posten.
 • Bemiddeling bij familiegeschillen, in samenwerking met de sociale dienst van de Ambassade.
 • Rechtsadvies over de status en hoedanigheid van personen.
 • Bezoeken aan gedetineerden.

Dit document is een uitzonderlijk reisdocument dat wordt afgegeven aan alle niet-geregistreerde Algerijnse staatsburgers om hen in staat te stellen naar Algerije terug te keren in geval van verlies of diefstal van hun paspoort.

Het is alleen geldig voor de terugkeer naar Algerije, voor een enkele reis en via de meest directe route.

Het kan worden vastgesteld op vertoon van de volgende documenten:

 • een verklaring van verlies of diefstal afgegeven door het consulaat op basis van de door het dichtstbijzijnde politiebureau opgestelde verklaring;
 • bewijs van de Algerijnse nationaliteit door overlegging van een kopie van een paspoort, indien van toepassing, een Algerijnse identiteitskaart of een militair identiteitsboekje met pasfoto;
 • drie recente pasfoto’s, voor- en achterzijde, van dezelfde afdruk (3,5 x 4,5 cm);
 • een vervoersbewijs.

Belangrijk:

De aanvraag voor de pas moet 72 uur voor vertrek bij het consulaat worden ingediend.