CONSULAIRE SERVICE

In overeenstemming met de bepalingen van presidentieel besluit nr. 02-405 van 26 november 2002, wordt de consulaire registratie uitgevoerd voor alle in het buitenland gevestigde Algerijnse staatsburgers die daarom verzoeken.

De consulaire registratiekaart is vijf jaar geldig. Er zijn geen kosten aan verbonden.

BENODIGDHEDEN:

 • uittreksel uit de geboorteakte: Internationale geboorteakte voor in Nederland geboren kinderen;
 • certificaat van Algerijnse nationaliteit of, bij gebreke daarvan:
 1. uittreksel uit de geboorteakte van de vader voor de aanvrager geboren in Algerije.
 2. uittreksel van de geboorteakte van de twee voorouders in vaderlijke lijn geboren in Algerije voor de aanvrager die in het buitenland is geboren.
 • bewijs betreffende het beroep;
 • verblijsvergunning in Nederland, of Nederlands paspoort, of Nederlandse identiteitskaart;
 • inschrijvingsbewijs bij het gemeentehuis van verblijf (recent);
 • vier recente pasfoto’s van dezelfde afdruk en dezelfde voorkant.

VERNIEUWING VAN DE CONSULAIRE REGISTRATIEKAART

Indien er geen verandering optreedt in het gezins-, beroeps- en verblijfsleven van de aanvrager, dient deze

 • de oude consulaire registratiekaart terug te geven;
 • twee recente foto’s van de voorkant en van dezelfde afdruk te geven.

CONSULAIRE HERREGISTRATIE

Voor staatsburgers aan wie een verklaring van wijziging van verblijf (C.C.R.) is afgegeven of die een verzoek tot uitschrijving hebben ingediend en die zich opnieuw in Nederland vestigen, is de procedure dezelfde als bij de eerste consulaire inschrijving.

Neem contact op met de consulaire dienst op het nummer: 070-3522954 voor vragen over de registratiekaart

Met ingang van 24 november 2015 dienen alle reizigers in het bezit te zijn van een biometrisch paspoort, dat tien (10) jaar geldig is en vijf (5) jaar voor minderjarigen.

De indiening van de aanvraag kan door de geïnteresseerde worden gedaan van dinsdag tot en met zaterdag.

De aanwezigheid van minderjarige kinderen onder de twaalf jaar is niet verplicht, op voorwaarde dat de foto’s in hun bestanden conform zijn. De ambassade behoudt zich echter het recht voor om te vragen naar hun aanwezigheid in geval van verificatie.

Kinderen ouder dan 12 jaar moeten worden begeleid door:

 • de vader;
 • de moeder: als de voornoemde minderjarigen een buitenlandse vader hebben, als de moeder een machtiging van vaders kant heeft, als zij het gezag heeft over de kinderen in geval van scheiding;
 • de wettelijke voogd, bij afwezigheid van de ouders.

Het aanvraagdossier voor een biometrisch paspoort moet de volgende documenten bevatten:

 • de originele consulaire registratiekaart (geldig, minder dan 5 jaar oud) + kopie;
 • het speciaal ingevulde, gedateerde en ondertekende formulier, dat moet worden; gedownload (zie de sectie formulieren), + bijlage die moet worden ingevuld en ondertekend door de aanvrager of de wettelijke voogd, voor minderjarigen;
 • de 12s geboorteakte (origineel + kopie);
 • een Nederlandse verblijfsvergunning of Nederlands paspoort of Nederlandse identiteitskaart (geldig) voor een dubbele nationaliteit (origineel + kopie);
 • het werkcertificaat van de aanvrager die een baan heeft;
 • een fotokopie van een recent bewijs van verblijf van minder dan zes (6) maanden oud (Het uittreksel uit het bevolkingsregister (uittreksel BRP);
 • twee (02) recente digitale pasfoto’s die voldoen aan de ICAO-normen;
 • kanselarijvergoeding, in contanten (60 euro) en (30 euro) voor studenten en kinderen onder de 19 jaar;
 • fotokopie van het oude paspoort.

Opmerkingen:

 • gehuwde of gescheiden vrouwen van wie de vermelding niet op hun geboorteakte (12S) staat, moeten een huwelijksakte of een uittreksel van een echtscheidingsvonnis tonen, naar behoren getranscribeerd door de Algerijnse diensten;
 • de bloedgroep van de aanvrager moet worden vermeld in het deel “bloedgroep” van het formulier;
 • biometrische paspoorten zijn nu individueel, minderjarige kinderen zullen dus niet langer op het paspoort van hun ouders komen te staan.

Procedure voor de intrekking van het biometrisch paspoort

Voor volwassenen en kinderen ouder dan 12 jaar is aanwezigheid verplicht om een vingerafdruk te maken. Voor kinderen die de leeftijd van 12 jaar op het moment van indiening van de aanvraag nog niet hebben bereikt, is aanwezigheid niet vereist.

Het biometrisch paspoort kan zonder afspraak worden afgehaald van dinsdag tot en met zaterdag, van 9.00 tot 13.00 uur aan het daartoe bestemde loket, op vertoon van:

 • de geboorteakte “12S” (origineel) voor personen aan wie deze werd teruggegeven bij de indiening van de aanvraag;
 • ontvangstbewijs;
 • oud paspoort (geldig of verlopen).

BELANGRIJK

In overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 14-03 van 24 februari 2014 betreffende reistickets en documenten, moet het paspoort door de houder worden afgehaald zodra hij op de hoogte is gebracht van de beschikbaarheid op het consulaat.

Elk paspoort dat niet door de houder is afgehaald, wordt zes (6) maanden na de datum van kennisgeving van beschikbaarheid op het consulaat vernietigd.

In dit geval, en behalve in gevallen van overmacht, is het zegelrecht dat vereist is voor de aanvraag van een nieuw paspoort gelijk aan het dubbele van het vaste zegelrecht.

Voorwaarden:

Ingeschreven zijn bij het Consulaat-Generaal van Algerije in Den Haag.

Te verstrekken documenten:

 • Nederlandse verblijfsvergunning, of Nederlands paspoort, of Nederlandse identiteitskaart plus fotokopie;
 • Drie (3) recente foto’s (paspoortformaat);
 • Verlopen identiteitskaart moet worden teruggegeven.

De Algerijnse nationale identiteitskaart kan om de tien (10) jaarworden verlengd.

Belangrijk

De aanwezigheid van de vader of wettelijke voogd is verplicht voor het opstellen van een document ten behoeve van een minderjarige.

Nationale Biometrische Elektronische Identiteitskaart (CINBE)

Onze in Nederland wonende landgenoten die in het bezit zijn van een biometrisch paspoort en een Nationaal Identificatienummer (NIN), worden erop geattendeerd dat zij hun elektronische biometrische Nationale Identiteitskaart (CNIBE) kunnen aanvragen via de website van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Lokaal Bestuur op het volgende adres:

https://passeport.interieur.gov.dz/fr/DemandeCNIBE_Fr/Demande

Observatie

Burgers die hun aanvraag voor de Biometrische en Elektronische Nationale Identiteitskaart (CNIBE) hebben ingediend, kunnen informeren naar de beschikbaarheid van hun kaart door contact op te nemen met de Ambassade van Algerije in Nederland.

Verlies biometrische identiteitskaart

Conform artikel 21 van de begrotingswet 2017 deelt de Algerijnse ambassade in Nederland alle staatsburgers mee dat in geval van verlies, beschadiging of diefstal van de elektronische biometrische identiteitskaart (CNIBE), de vernieuwing van de kaart tot stand komt door een vergoeding van tien (10) euro te betalen.

Elk verlies of diefstal van documenten die zijn opgesteld door de Algerijnse autoriteiten, moet worden aangegeven bij de consulaire dienst.

De aanwezigheid van de betrokkene is verplicht. Hij moet een identiteitsbewijs bij zich hebben waaruit zijn Algerijnse nationaliteit blijkt, alsmede de verklaring van verlies of diefstal die hij bij de Nederlandse politieautoriteiten heeft afgelegd en het formulier dat kan worden gedownload vanaf de site in de formulierensectie invullen.

Overdracht van het consulaire dossier

De overdracht van het consulaire dossier is noodzakelijk in geval van verandering van verblijfplaats buiten het registratiedistrict.

Het verzoek om overplaatsing moet worden gericht aan het consulaat van de nieuwe verblijfplaats en moet vergezeld gaan van de volgende documenten:

 • de consulaire kaart die is afgegeven door het consulaat waar het dossier wordt bewaard;
 • een Nederlandse verblijfsvergunning, of Nederlands paspoort, of Nederlandse identiteitskaart en een fotokopie daarvan;
 • een recent adresbewijs;
 • voor gescheiden personen, het echtscheidingsvonnis of de scheidingsbeschikking en een fotokopie daarvan.

Het dossier zal binnen minimaal drie weken worden overgedragen.

 

Verandering van verblijfplaats

VERKLARING VAN WIJZIGING VAN VERBLIJFPLAATS (CCR)

Algemene voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een certificaat van verandering van verblijfplaats, moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. de hoofdhouder zijn van de consulaire registratiekaart;
 2. op de datum van de aanvraag ten minste drie (03) jaar ononderbroken in Nederland hebben verbleven;
 3. nooit eerder een certificaat van verandering van woonplaats ontvangen.

Indien de aanvrager niet voldoet aan de voorwaarde van drie jaar ononderbroken verblijf, kan hij na een verblijf van ten minste één jaar in aanmerking komen voor de CCR met betaling van rechten en heffingen.

Goederen die vrij van rechten en heffingen mogen worden uitgevoerd:

 • meubelen en inboedel voor persoonlijk gebruik;
 • een NIEUWE personenauto, met een fiscaal vermogen kleiner dan of gelijk aan 10 pk (benzine <2000 cm3 / diesel <2500 cm3), geregistreerd voor export en nooit eerder geregistreerd (de termijn voor uitvoer is 30 dagen vanaf de datum van ingebruikneming);
 • of een NIEUW bedrijfsvoertuig voor goederenvervoer, waarvan het totaal beladen gewicht niet meer bedraagt ​​dan 5.950 ton.

Maximaal toegestane waarde voor vrijstelling van rechten en belastingen:

 • voor werknemers in loondienst of gelijkgestelden: 5.000.000 dinar.
 • voor stagiairs of studenten die in het buitenland een opleiding volgen: 4.000.000 dinar.

* Het bedrag van de inklaring, berekend door de douanediensten, wordt bepaald door de wisselkoers van de dag van inklaring, een koers die aan schommelingen onderhevig is.

* Elke overschrijding van het toegestane bedrag zal worden onderworpen aan inklaring door de douane met betaling van rechten en belastingen in dinars.

Lijst met te verstrekken documenten:

 1. consulaire registratiekaart + een fotokopie (man + vrouw);
 2. het Algerijns paspoort (man + vrouw);
 3. registratiekaart van het nieuwe voertuig bestemd voor export op naam van de begunstigde van de C.C.R + twee (2) fotokopieën;
 4. aankoopfactuur voertuig + fotokopie op naam van de begunstigde van de C.C.R;
 5. kostprijs inventaris van meubels en persoonlijke bezittingen, te beginnen met het voertuig;
 6. bewijs van middelen met betrekking tot de laatste drie (3) jaar (arbeidsgetuigschrift voor werknemers, scholingscertificaat voor studenten, pensioenbewijs voor gepensioneerden);
 7. verblijfskaart of Nederlandse identiteitskaart + fotokopie van beide zijden;
 8. Door de gemeente van de woonplaats afgegeven verblijfsvergunning met vermelding van het verblijf gedurende de laatste drie jaar.

* De storting en de opneming moeten door de betrokkene zelf worden verricht.

Belangrijk

De opheffing van de niet-overdraagbaarheid van een ingevoerd voertuig is afhankelijk van:

 1. volledige betaling van verschuldigde rechten en belastingen als het voertuig binnen twee (02) jaar wordt verkocht;
 2. de betaling van de helft van de verschuldigde belastingen als het voertuig wordt verkocht binnen een periode tussen twee (2) jaar en vijf (5) jaar;
 3. het opheffen van niet-overdraagbaarheid is legaal en onvoorwaardelijk na vijf (5) jaar.

Verandering van woonplaats met overdracht van activiteit of met creatie van een nieuwe activiteit :

In het kader van zijn activiteiten of het opzetten van een andere activiteit dan die welke in het buitenland wordt uitgeoefend, kan iedere Algerijnse staatsburger overeenkomstig de geldende wetgeving, zonder betaling, inklaring, vrijstelling van de formaliteiten van controle op de buitenlandse handel en belastingvrijstelling, materialen en uitrusting invoeren die bestemd zijn voor het gebruik van de vooraf goedgekeurde activiteit.

In het geval van een nieuwe toegestane activiteit moeten de materialen en uitrusting op de datum van invoer nieuw zijn of onder garantie worden gereviseerd.

Voertuigen voor het vervoer van goederen voor een in Algerije naar behoren goedgekeurde activiteit moeten echter in nieuwe staat worden ingevoerd. Dit zijn vrachtwagens, opleggers en aanhangwagens, betonmixers, wegtractoren en voertuigen voor speciale doeleinden.

Vereiste documenten:

 1. een dossier met dezelfde documenten als een gewone CCR en dat aan dezelfde voorwaarden voldoet (inventaris van materialen en uitrusting);
 2. inschrijving in het handelsregister bij de Algerijnse Kamer van Koophandel en Nijverheid;
 3. goedkeuring door de betrokken Algerijnse autoriteiten voor de uitoefening, in Algerije, van de overdrager of de op te richten activiteit;
 4. bewijs van de daadwerkelijke uitoefening van een activiteit in het buitenland gedurende de laatste drie jaar voorafgaand aan de datum van overdracht;
 5. een verklaring op erewoord dat de met vrijstelling ingevoerde materialen en uitrusting gedurende drie (3) jaar niet zullen worden overgedragen of uitgeleend zonder dat de rechten en heffingen zijn betaald.

Kanselarij vergoedingen

Het tarief wordt berekend op basis van de waarde van het voertuig en de inventaris van het meubilair.

U dient contant te betalen.

Let op: De afgifte van een certificaat van verandering van verblijfplaats is een eenmaligegebeurtenis.

Het leidt er systematisch toe dat de begunstigde en zijn of haar echtgenoot uit de consulaire registratie en uit de kiezerslijsten worden geschrapt.

Een verzoek om een nieuw consulair beheer kan pas na een periode van zes (6) maanden worden ingediend.

Schrapping uit het consulaire register

In overeenstemming met artikel 36 van presidentieel besluit nr. 02-405 van 26 november 2002 betreffende de consulaire functie, in het bijzonder de artikelen 26 en 27, wordt de schrapping uit de consulaire registratieregisters uitgevoerd in de volgende gevallen:

 • Overlijden
 • Definitieve terugkeer naar Algerije
 • Wijziging van het consulaire district
 • Door middel van een handgeschreven verzoek tot annulering
 • Afwezigheid van meer dan 10 jaar